Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

Článok I. - Predmet úpravy

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho.

 1. Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu www.opaskyanoze.sk je:

  Ing. Pavel Koníček - opasky a nože

  Malé Ripňany 160, 95607,

  IČO: 50 774 051, zapísaný na Okresnom úrade Topoľčany,

  DIČ: nie sme platcami DPH,

  číslo živnostenského registra: 470-19171.

 

 1. E-shop je internetový obchod umiestnený na verejnej internetovej stránke www.opaskyanoze.sk umožňujúci objednávanie tovaru.

 

 1. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 

 1. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, avšak umožňuje určité výhody ako prehľad o svojich nákupoch, predvyplnené formuláre a podobne.

 

 1. Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju predávajúcemu.

 

 1. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru bez DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

 1. Orgán dozoru nad činnosťou poskytovateľa: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24.

Článok II. - Uzatváranie kúpnych zmlúv

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho.

 

 1. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.opaskyanoze.sk a jeho odoslaním cez e-shop.

 

 1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že:

  a. sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

  b. bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,

  c. všetky ním uvedené údaje sú pravdivé,

  d. bol oboznámený s reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou týchto VOP.

 

 1. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

 

 1. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

 

 1. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.

 1. Povinnosti predávajúceho:

  a. dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

  b. dodať spolu s tovarom alebo elektronicky všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru, návod na obsluhu a pod.

 

 1. Povinnosti kupujúceho:

  a. prevziať objednaný tovar,

  b. zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu za dodanie tovaru/služby predávajúcemu,

  c. skontrolovať neporušenosť obalu pri preberaní tovaru, prípadne aj samotný tovar.

 

Článok III. - Kúpna cena tovaru

 1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. Kúpna cena je konečná a nezahŕňa DPH (nie som platca DPH) a je stanovená v mene Euro.

 

 1. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

 

 1. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

Článok IV. - Platobné podmienky

 1. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

  a. platba na účet predávajúceho pred dodaním tovaru,

  b. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru, (doručované Slovenskou poštou, a.s. alebo kuriérom.)

 

 1. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte, a.s.. Pri platbe na účet predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

 

Článok V. - Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar do 30 dní od prijatia objednávky. Bežne je dodacia lehota do 3 pracovných dní, v prípade že je tovar skladom. Je možné si objednať aj tovar, ktorý nie je skladom (po telefonickom, alebo e-mailovom dohovore), kde sa dodacia lehota pohybuje v rozmedzí 10-15 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej lehoty bude Predávajúci kontaktovať Kupujúceho.

 

 1. Kupujúcemu je spolu s tovarom zaslaná faktúra (daňový doklad).

 

 1. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet predávajúceho začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

 1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

 

 1. Spôsob dodania tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania.

 

 1. Spôsoby dodania tovaru do miesta dodania sú:

  a. poštová preprava do 2 dni („na dobierku“),

  b. preprava kuriérom do 1 – 3 dni, ak je táto možnosť dostupná,

  c. osobný odber na adrese predávajúceho, po vzájomnej dohode, pričom je potrebné zaplatiť kúpnu cenu vopred (nepreberáme peniaze v hotovosti).

 

 1. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom spôsobe dodania tovaru.

Článok VI. - Poplatky za prepravné podľa možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na náš bankový účet na základe vystavenej faktúry účtujeme:

  a. pre spôsob dodania "balík na poštu" - 2,80€ (zvýhodnené poštovné),

  b. pre spôsob dodania "balík na adresu" - 4,00€ (zvýhodnené poštovné),

  c. pre osobný odber - 0€.

 1. Pri platbe na dobierku (pošte alebo kuriérovi pri preberaní tovaru) účtujeme:

  a. pre spôsob dodania "balík na poštu" - 3,80€

  b. pre spôsob dodania "balík na adresu" - 5,00€.

 1. Pri objednávke nad 89,99€ je prepravné zdarma !

Článok VII. - Odvolanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

 1. Pokiaľ nebolo kupujúcemu doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy do odoslania tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

  a. ak pri platbe na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,

  b. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho,

  c. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,

  d. ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať.

 

 1. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

 1. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

 

Článok VIII. - Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

 1. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak je predmetom zmluvy dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

 

 1. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom obchode.

 

 1. V prípade riadneho odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodli inak.

 

 1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy zaslaním riadne vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy týmito spôsobmi:

  a. listom na adresu sídla predávajúceho,

  b. prostredníctvom e-mailu.

 

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci odovzdá písomné odstúpenie od zmluvy na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu sídla predávajúceho.

 

 1. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.

 

 1. Tovar nie je možné zaslať na dobierku. Predávajúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať.

 

 1. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar /službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3) Zákona ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

 

 1. Predávajúci vráti kupujúcemu finančné prostriedky podľa predchádzajúceho bodu až po tom, ako je mu doručený tovar. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona.

 

 1. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok IX. - Ochrana osobných údajov

 1. Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 1. Odoslanie objednávky cez e-shop www.opaskyanoze.sk je podmienené potvrdením o oboznámení sa objednávateľa s týmito VOP.

 

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby - kupujúceho za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám, okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok.

 

 1. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH. Táto doba je minimálne 10 rokov.

 

 1. Každý kupujúci môže využiť službu "registrovaný zákazník" pri objednávaní tovaru. V tomto prípade prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, poštová adresa, emailová adresa a telefónne číslo dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností spojených s využitím služby "registrovaný zákazník", ktorú by inak nebolo možné v plnom rozsahu poskytovať. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu o využívanie služby "registrovaný zákazník".

 1. Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nemá prevádzkovateľ v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3-tím osobám.

 

 1. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením alebo Zákonom.

 

Článok X. - Reklamačný poriadok

 1. Záručná doba na tovar sa poskytuje pre spotrebiteľa (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v trvaní 24 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba sa poskytne zmluvne.

 

 1. Záručným listom je faktúra dodaná kupujúcemu pri prebratí tovaru alebo mu je zaslaná elektronicky cez e-mail.

 

 1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak je tovar preberaný kupujúcim osobne.

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne oboznámený o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

 1. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to ihneď po zistení vady.

 

 1. Poskytnutá záruka na tovar sa vzťahuje iba na preukázateľné výrobné vady tovarov, ktoré neboli spôsobené:

  a. neodborným a/alebo nešetrným zaobchádzaním,

  b. použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom,

  c. mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním vzhľadom na materiály tovaru,

  d. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

  e. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

  f. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.

 

 1. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

 

 1. Zodpovednosť za vady sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

 

 1. Ak pri kúpe tovaru predávajúci ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, ten nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady a nemožno ho reklamovať.

 

 1. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný reklamovaný tovar zaslať na adresu predajcu spolu s kópiou faktúry (ktorá slúži ako záručný list) a vyplneným reklamačným formulárom. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný vhodne zabaliť tak, aby sa predišlo jeho prípadnému poškodeniu počas prepravy. Kupujúcemu odporúčame reklamovaný tovar zaslať doporučene. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru znáša kupujúci. Predávajúci za prípadnú stratu reklamovaného tovaru poštou alebo kuriérskou službou nenesie zodpovednosť. V prípade nepredloženia záručného listu a reklamačného formulára reklamácia nebude uznaná za záručnú. Neúplný alebo nesprávne zmenený záručný list je neplatný.

 

 1. Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru, spôsob, akým sa vada prejavuje a uvedie, či žiada o opravu tovaru, o výmenu tovaru alebo o výmenu vadnej súčasti tovaru (napr. opasková pracka). V reklamačnom formulári kupujúci uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

 1. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

 1. Ak ide o vadu, ktorá bola uznaná za oprávnene reklamovanú podľa Reklamačného poriadku, a ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

 1. Reklamáciu vybaví predávajúci ihneď. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady a tiež iba vtedy, ak sa daný tovar nachádza v ponuke internetového obchodu predávajúceho.

 

 1. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za nový, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti .

 

 1. Ak ide o vadu, ktorá bola uznaná za výrobnú vadu, a ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (tj. vrátenie kúpnej ceny) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

 

 1. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 

 1. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 

 1. V prípade, ak bola reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy a bola predávajúcim zamietnutá, predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia, a to do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 

 1. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť aj formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov (Zbierka zákonov č. 391/2015 Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

 1. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

 

Článok XI. - Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2019.

 

 1. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.opaskyanoze.sk.

 

 1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.opaskyanoze.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú prístupné k nahliadnutiu na adrese prevádzkovateľa a zároveň sú dostupné na internetových stránkach e-shopu.

 

 1. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo www.opaskyanoze.sk.

 

 1. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a inými súvisiacimi právnymi predpismi.